A- A+

Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-148/26.03.2015 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ОБЕКТИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 882)

Характеристика

        Цел:
        Да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение.
        Регистрацията се заличава със заповед на директора на РЗИ, когато:
        1. Обектът преустанови функционирането си;
        2. Настъпи промяна в предназначението на обекта;
        3. Се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората;
        4. Не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол.
        Предмет:
        Заличаване на обекти, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 9 ал. 1 от Наредба №9 от 2005 г.

Правно основание:

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 12, ал. 1

Процедура

          1. Компетентен орган:
          Директорът на РЗИ – Велико Търново.
          2. Заявител:
          Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение на територията на област Велико Търново.
          3. Необходими документи:
          - Заявление до директора на РЗИ – Велико Търново за заличаване от публичния регистър на обект с обществено предназначение от лицето, подало уведомление за откриване на същия обект или от упълномощено от него лице.
          4. Вътрешен ход на процедурата:
          Заявлението за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение с приложените към него документи се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. Подаденото уведомление се завежда в дневник и се предава за допълнително вписване в автоматизираната деловодна информационна система на РЗИ под индекс РД-20.
Заявленията могат да се подават и по електронен път на адрес: rzi-vt@rzi-vt.org. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване“, „Електронни услуги“ на сайта на РЗИ Велико Търново на адрес www.rzi-vt.org.)
          Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол (Приложение 3 към настоящата процедура), който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило. (нов параграф съгл. заповед № РД-08-148/26.03.2015 г.)
          По служебен път заявлението или протокола се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на дирекция „Обществено здраве“ (ДОЗ) и връща преписката в деловодството. Заявлението или протокола и приложените документи се предават ежедневно на директора на ДОЗ, който ги дава на главния специалист „Обработка на информация” в ДОЗ за изготвяне на заповедта за заличаване на регистрация на обект с обществено предназначение. След отпечатването заповедта се поднася на директора на РЗИ за подпис. Със заповедта се обезсилва издаденото удостоверение за регистрация и експлоатацията на обекта се спира. Досието на обекта се предава на директора на ДОЗ за осъществяване на контрол върху изпълнението на заповедта. (изм. заповед № РД-08-148/26.03.2015 г.)
          Заявителят получава копие от заповедта за заличаване на регистрацията. То се получава в ЗАО, изпраща по пощата с обратна разписка или чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес. Копието може да бъде изпратено също на предварително предоставен от заявителя електронен адрес, до получаване/предоставяне на заповедта на хартиен носител. (изм. заповед № РД-08-148/26.03.2015 г.)
          5. Такси
          Такси не се дължат.

Образци и формуляри

        Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра – Приложение 1