A- A+

Актуализирана през м. май 2013 г.1 съгласно промени в Устройствения правилник на РЗИ през м. април 2013 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ОБЕКТИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Характеристика

        Цел:
        Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение.
        Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на РЗИ, когато:
        1. Обектът преустанови функционирането си;
        2. Настъпи промяна в предназначението на обекта;
        3. Се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората;
        4. Не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол.
        Предмет:
        Заличават се следните обекти, които са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение:
        Централни водоизточници, местни водоизточници, минерални водоизточници; Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; Плувнибасейни; Плажове и места за къпане; Средства за подслон – вилни и туристически селища; Хотели, мотели и семейни хотели; Къмпинги и туристически хижи; Места за настаняване – пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала; Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки; Фитнес- центрове и зали; Театри, киносалони, концертни зали и читалища; Компютърни и интернет зали; Игрални зали; Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части от тялото, СПА и уелнес центрове; Обществени бани и перални; Обществени тоалетни; Предприятия за производство на козметични продукти; Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти; Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции; Детски ясли и градини; Заведения за социални услуги за деца и ученици; Училища и висши учебни заведения; Ученически и студентски общежития; Школи – музикални, езикови, спортни, както и центрове за работа с деца; Селскостопански аптеки; Гробищни паркове; Специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване; Оптики; Здравни кабинети (в детски градини и училища); Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна мрежа, като: базови и радиолинейни станции, радио – и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокатори и навигационни станции и други; Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен; Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен; Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен; Транспортни средства със специално предназначение: транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове; Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни; транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина; транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки.

Административни звена, обслужващи издаването на актовете във връзка с режима

• Дирекция "Обществено здраве"
лице за контакт: д-р Красимира Петрова
телефон: 062/614303
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 9.30 ч., от 16.00 до 17.00 ч.

Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката

• Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, приемен офис
лице за контакт: Стоян Стефанов
телефони: 062/614-331
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Правно основание:

Закон за здравето - чл. 36, ал. 3
Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
- чл. 12, ал. 1

Процедура

                 Компетентен орган:
         Директорът на РЗИ – Велико Търново издава заповед за заличаване на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра. Изпълнители са инспекторите от дирекция „Обществено здраве”.
         Заявител:
         Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение на територията на област Велико Търново.
         Необходими документи:
         1. Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра (виж Електронни услуги) до директора на РЗИ – Велико Търново от лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение или упълномощено от него лице.
         2. Към заявлението се прилага и издаденото към момента удостоверение за регистрация на съответния обект.
         Подаване на заявление и информация по процедурата:
Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъраПри заличаване на регистрация на обект в случаите по т. 1 и т. 2 от раздел III лицето, което извършва дейност в обект с обществено предназначение подава в офиса за административно обслужване на граждани в РЗИ – Велико Търново Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра.
         Към заявлението се прилага и издаденото към момента удостоверение за регистрация на съответния обект.
         Вътрешен ход на административната услуга:
        
Заявлението за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение с приложените към него документи се подава в приемния офис за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново. Подаденото уведомление се завежда в дневник и се предава за допълнително вписване в електронния деловоден журнал (автоматизирана деловодна информационна система на РЗИ).
         По служебен път заявлението се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на ДОЗ и връща преписката в деловодството. Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на директора на ДОЗ, който ги дава на главния специалист „Обработка на информация” в ДОЗ за изготвяне на заповедта за заличаване на регистрация на обект с обществено предназначение. След отпечатването заповедта се поднася на директора на РЗИ за подпис. Със заповедта се обезсилва издаденото удостоверение за регистрация и експлоатацията на обекта се спира. Досието на обекта се предава на директора на ДОЗ за осъществяване на контрол върху изпълнението на заповедта.
         Копие от заповедта се изпраща до фирмата собственик с обратна разписка.
         Резултат от процедурата:
        
Обектът се заличава от регистъра на обектите с обществено предназначение, в който се вписва датата на заличаване, № на заповедта на Директора на РЗИ – Велико Търново и причината.
         Такси не се дължат.

Образци и формуляри

        Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра