A- A+

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА

Характеристика

         Целта на настоящата процедура е да се укажат условията и редът за подаване на документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
         С услугата се извършва приемане на документи за допускане до явяване на държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
         Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
         Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.
Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация” и “Здравни грижи”.
         Специалност в системата на здравеопазването могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование по ред, определен в Наредба № 34 от 29 декември 2006 г.
         До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
         Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май (майска) и от 1 до 31 декември (декемврийска).

Административни звена, обслужващи издаването на актовете

         • Дирекция „Медицински дейности”, Отдел "Контрол на медицинските дейности"
         лице за контакт: д-р Цветанка Маринова
         телефон: 062/614312
         адрес: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски” № 23
         приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч., от 13.00 до 17.00 ч.

Административно звено, в което се подават документите и се получава информация

• Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", Отдел "Административно-стопански дейности", приемен офис
лице за контакт: Стоян Стефанов
телефони: 062/614-331
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
Заявлението заедно с необходимите документи се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ, където се завежда в Единната информационна система за документооборот и се предоставя в Дирекция „Медицински дейности” при началник отдел „КМД”в стая 605

Нормативна уредба:
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции,
Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чл. 32

Процедура

         Компетентен орган
         Регионална здравна инспекция или Ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са зачислени за обучение.
         Заявители
         Всяко лице, което е започнало специализация в системата на здравеопазването и е изпълнило съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
         Необходими документи
         1. Заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност - заявлението се подава в срок от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.
         2. книжка за специализация;
         3. документ, удостоверяващ професионален стаж;
         4. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
         5. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
         6. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
         7. документи, удостоверяващи уведомяването на районната здравноосигурителна каса и на РЗИ от специализиращия “обща медицина” за периода на практическото обучение, в случаите по чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за лечебните заведения;
         8. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
         Забележка: лицата, които са допускани преди това до явяване на изпит за специалност, представят само молба и 2 плика с попълнен адрес на получател без придружаващи други документи.
         Вътрешен ход на административната услуга
         Заявлението за допускане до изпит за придобиване на специалност, се адресира до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия чрез директора на РЗИ.
         Заявлението и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ, където се завеждат в Единната информационна система за документооборот от служителите на звеното. Молбата и приложените документи и се предават ежедневно на длъжностното лице (началник отдел „КМД), което отговаря за организацията на следдипломното обучение в системата на здравеопазване.
         В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице извършва проверка на изискуемите документи. При наличие на непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването им.
         Заявлението и придружаващата документация се окомплектоват от длъжностното лице и в срок до 31 януари за майската изпитна сесия и 31 август за декемврийската изпитна сесия, се изпращат в съответното висше училище с придружителното писмо, подписано от Директора на РЗИ.
         Регионална здравна инспекция няма право да откаже приемане и предоставяне на документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
         Такси - няма.
         Резултат от процедурата
         Заявителите придобиват право да бъдат допуснати до явяване на изпит за придобиване на специалност

Образци и формуляри

         Образец на заявление за допускане до изпит за придобиване на специалност


Начало    Административни услуги