A- A+

Последна редакция: юли 2013

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.

Предмет:
Удостоверението за регистрация на дрогерия се издава за продажба на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание, продукти и стоки със значение за здравето на човека и медицински изделия, определени в Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията.

Правно основание:

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл.чл. 238, 239, 240, 240a, 241, 242

Процедура по извършване на административната услуга:

        Компетентен орган
        Удостоверението за регистрация на дрогерия се издава от Директора на РЗИ – Велико Търново.
        Заявител
        Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или по законодателството на държава членка.
        Необходими документи
        1. Данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата имащи право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти, като откриват дрогерия;
        2. Документ за образование и свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията;
        3. Медицинско свидетелство на лицето определено за ръководител на дрогерията;
        4. Декларация по чл. 238, ал. 3, т. 1 от ЗЛПХМ, че ръководителят на дрогерията не е лишен от правото да упражнява професията си;
        5. Документ, удостоверяващ най-малко една година стаж по специалността на лицето, определено за ръководител на дрогерията (заверено копие от трудова книжка, удостоверение за трудов стаж), съгласно чл. 238, ал. 3, т. 3 от ЗЛПХМ;
        6. Документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата, приета от Министерския съвет.
        При промяна на някое от двете обстоятелства на вече издадено удостоверение – на адреса на дрогерията или на ръководителя, лицето, получило удостоверение за откриването й, подава заявление по реда на чл. 239, ал. 2, като прилага само свързаните с промяната документи.
        Административно звено, в което се подават документите и се получава информация
        Заявлението за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се подава в “Офис за административно обслужване на граждани” на РЗИ – Велико Търново, ул. “Н. Габровски” №23, заедно с приложените към него документи по чл. 239 ал. 2 от ЗЛПХМ. Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.org (за повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ – Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната в следващата т. 5 проверка.
        Вътрешен ход на административната услуга
        
Инспектор от Дирекция “Здравен контрол” оценява подадените документи за съответствието им с изискванията на ЗЛПХМ.
       При установени нарушения в документите инспекторът извършил оценяването им уведомява прекия си ръководител, който представя констатираните нарушения на директора на РЗИ.
        В 14-дневен срок от постъпване на заявлението и изброените по-горе документите директорът на РЗИ уведомява писмено лицето за констатираните непълноти в тях и определя срок за отстраняването им.
        В 14-дневен срок от постъпване на заявлението за регистрация на дрогерия проверяващият инспектор извършва проверка относно спазване изискванията на Наредба №29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ бр.109/23.12 2008 г.).
        - В случаите, когато при проверката не се установи нарушение на Наредба №29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ бр.109/23.12 2008 г.) или са изпълнени предписаните мерки за отстраняване на нарушенията й, проверяващият инспектор предлага на директора на РЗИ да се издаде удостоверение за регистрация на дрогерия.
        - В случаите, когато се установи, че не са спазени изисквания на цитираната наредба, в 7-дневен срок от извършване на проверката проверяващият инспектор дава предписания и определя срок за отстраняването им.
        В 14-дневен срок от извършване на проверката по чл. 239, ал. 3 или от отстраняване на непълнотите по чл. 239, ал. 4 директорът на РЗИ издава удостоверение за регистрация на дрогерия или прави мотивиран отказ за издаването му, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
        Удостоверението за регистрация се вписва в регистъра по чл. 241(1) от ЗЛПХМ на РЗИ – Велико Търново от съответното длъжностно лице, определено със заповед на директора на РЗИ, и се публикува на страницата на РЗИ – Велико Търново в интернет.
        Подписаните от директора на РЗИ удостоверения за регистрация на дрогерия се предоставят в “Офис за административно обслужване на граждани” на РЗИ – Велико Търново за връчване.
        В 7-дневен срок от издаването на удостоверение за регистрация на дрогерия съответната РЗИ изпраща до Министерството на здравеопазването информация за издадения акт съгласно чл. 19а (2) от ЗЛПХМ.
        Такси:
        Съгласно чл. 32, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ бр.106/14.12.2007 г.) таксата за издаване на Удостоверение за регистрация на дрогерия е 200 лв., а за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия (промяна на адреса или на ръководителя на дрогерията), съгласно чл. 32, ал. 2 - 100 лв. Съгласно чл. 33 от същата тарифа за издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ се заплаща такса в размер на 10 лв. за всеки екземпляр.
        Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. В брой – в касата на РЗИ – Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23, ет. 2, стая 204, 8.30 - 17.00 ч.
        2. По банков път: IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново
        Резултат от процедурата
        Издадено удостоверение за регистрация на дрогерия и вписване на дрогерията в регистъра по чл. 241(1) от ЗЛПХМ на РЗИ – Велико Търново

Образци на документи:

        Заявление за издаване на удостоверение за регистрация/промяна в регистрацията на дрогерия

Регистър към 13.02.2015 г. - 39 КВ - 8 КВ


Начало    Административни услуги