A- A+

Опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

         През периода 01-12.09.2017 г., по предварително уточнен с общинските администрации план-график, бяха извършени съвместни проверки във всички 90 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 31 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания. В хода на проверките беше изяснено, че 2 от училищата в областта се закриват (ОУ с. Горско Ново село и ОУ с. Страхилово), а Професионалната гимназия по селско стопанство в Боруш се слива с Професионалната гимназия по хранителни технологии в гр. Г. Оряховица, като материалната база в Боруш ще продължи да се използва. Двете помощни училища във Велико Търново и с. Ново село са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съгласно нормативните изисквания в Закона за предучилищно и училищно образование.
         Към 13.09.2017 г. са изпълнени 20 от издадените предписания. Постъпили са 11 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (ПМГ „Васил Друмев” – гр. Велико Търново, ПГТ „Д-р П. Берон“ – гр. Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Водолей, община Велико Търново, ОУ „Елин Пелин“ – с. Първомайци, община Г. Оряховица, СУ „Ив. Момчилов” – гр. Елена, НУ „Н. Козлев” – гр. Лясковец, ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени, ОУ „Бачо Киро“ – гр. Бяла черква, СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов и СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Камен, община Стражица), като в 4 от обектите някои от мероприятията са изпълнени. Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи големи инвестиции (подмяна на дограми, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на луминесцентно осветление, подмяна на отоплителни инсталации и други), поради което за част от тях не са осигурени финансови средства през настоящата година, а в други са започнати или предстоят ремонтни дейности по европейски проекти. Така напр. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов се извършва ремонт по проект, който се очаква да приключи до началото на м. ноември. Дотогава учениците ще учат в сградата на бившия Социален учебно-професионален център, където са създадени необходимите условия.
         Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не е пречка за започване на учебната 2017/2018 г.
         Освен в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, още в 3 учебни заведения в областта (ЦСОП – с. Ново село, община Велико Търново, ОУ „Хр. Ботев” – с. Беброво, община Елена и СУ „Н. Катранов“ – гр. Свищов) ще продължи извършването на ремонтни дейности предимно във физкултурни салони и след началото на учебната 2016/2017 г., но това няма да създаде пряк риск за живота и здравето на учениците и няма да доведе до нарушаване на нормалното протичане на учебния процес, т.к. същите ще приключат най-късно до средата на м. октомври, а дотогава занятията по физическа култура се провеждат на външните спортни площадки.
         Общата оценка е, че подготовката в учебните заведения е приключила и по-голямата част от тях са в много добро състояние, предвид на което на 15 септември 2017 година всички училища на територията на област Велико Търново ще започнат новата учебна година.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен здравен контрол в учебните заведения на областта, в т.ч. и по изпълнението на предписаните мероприятия.

(публикувано на 14.09.2017 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН НА 2017 г.

         Във връзка с настъпването на лятото и началото на сезона за къпане, през м. май 2017 г. от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ е връчено предписание на 46 фирми, експлоатиращи открити плувни басейни на територията на областта. Предписанието включва, както мерки, свързани с осигуряването на хигиенен и противоепидемичен режим в обектите, така и относно контрола върху качествата на водата в басейните, а именно:
         1. Извършване на подготовка на обектите за сезона, съгласно изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.), включваща: привеждане в изправност на инсталациите, ремонт на съблекални, душови помещения и санитарни възли, осигуряване на достатъчно на брой съдове за събиране на твърдите отпадъци; снабдяване с необходимото количество препарати за извършване на профилактични дезинфекции, както и за обеззаразяване на водата в басейна.
         2. Изисквания, които трябва да се спазват през периода на експлоатация на басейните:
         • водата да се използва за срока, посочен в техническия паспорт на пречиствателните съоръжения;
         • водата да се сменя всяка седмица, ако към басейна няма пречиствателни съоръжения или същите са неизправни;
         • ведомствата, експлоатиращи басейните да организират контрол върху качествата на водата в басейна, съгласно чл. 33 (4) от Инструкция № 34 ;
         • санитарните възли, съблекалните и душовите помещения да се почистват и дезинфекцират минимум два пъти дневно.
         Същите изисквания се прилагат към басейни – част от зони за отдих и рекреация (в хотели, ваканционни селища и пр.), използвани за къпане от гостите им, които следва да бъдат включени в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново.
         След изпълнение на предписаните мероприятия от фирмите, експлоатиращи откритите плувни басейни и информиране на органите на държавния здравен контрол, РЗИ – Велико Търново извършва съответни проверки и вземане на проби води за лабораторен контрол преди въвеждане на обектите в сезонна експлоатация.

(публикувано на 19.06.2017 г.)         В периода от 01.07 до 10.07.2017 г. от здравните инспектори на РЗИ – Велико Търново са извършени проверки на 16 открити басейни. За установяване качеството на водата във всички проверени басейни е извършен лабораторен анализ, резултатите от който показват, че качеството на водата в басейните отговаря на изискванията на нормативната уредба.
         Броят проверени открити басейни по общини и фирми, които ги експлоатират, е както следва:
         община Велико Търново – 3 басейна на фирмите:
         - „Поликомерс СГ” ЕООД, гр. Велико Търново;
         - „РОСИ ЕЛ ЕЛ ДЖИ“ ООД, с. Плаково;
         - „Поликомерс СГ” ЕООД, с. Арбанаси.
         община Елена – 10 басейна на фирмите:
         - „Славов 08“ ООД, ЕТ „Георги Попов”, „Екопарк Елена“ ООД, „СИВ 2002” ЕООД, Т „Костадин Димитров - Крес”, „Елена – хотели“ ООД – гр. Елена;
         - „Извор 63 –Трухчеви“ ЕООД, с. Вълчовци;
         - „Валди“ ЕООД, с. Костел;
         - ЕТ “Магдалена Донева – мярка 311“, с. Раювци;
         - „ВПМ Инвестмънт груп” ООД, с. Чакали.
         община Стражица – 1 басейн на фирма ЕТ „Ники-2003-Николай Павлов“, гр. Стражица.
         община Свищов – 1 басейн на фирма ЕТ „Недялко Неделчев”, с. Българско Сливово.
         Резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че към 10.07.2017 г. 47 регистрирани открити басейна на територията на област Велико Търново отговарят на изискванията на Инструкция №34 и могат да се експлоатират през настоящия летен сезон. Не са в готовност за експлоатация два открити басейна в: хотелски комплекс „Загорие“ на фирма „Нова Кем” ООД и хотелски комплекс „Винпалас“ на фирма „ПМ –2“ ООД.
         В изпълнение на разпоредбата на чл. 33 (4) от Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/1975 г.) и предписанията на здравните инспектори ведомствата, експлоатиращи басейните организират контрол върху качествата на водата в тях.
         В периода до 10.07.2017 г. фирмите: „Скорпион Инвестрой” ЕООД, „Аквакорт” ООД, „Релакс - Кооп” ЕООД, „Димара” ООД, „Монитор БГ” ЕООД, „Съни Турс“ ООД, „Къмпинг Велико Търново” ООД, „Еко Бадевци“ ЕООД, „Термкомфорт” ЕООД, Община Полски Тръмбеш, „Фидком” ООД, , „Ивиком” ООД, , „Ивал груп” ЕООД, ЕТ „Гера – 53 - Генчо Нанков”, „Теди Стил 2007“ ЕООД, „Лориен-2008” ЕООД са изследвали качеството на водите по микробиологични показатели на стопанисваните от тях открити басейни. Резултатите от лабораторния анализ показват, че водата в плувните басейни на горе изброените фирми, се обеззаразява ефективно и е с качества, осигуряващи епидемиологичната й безопасност.

(публикувано на 10.07.2017 г.)


 

         Към 17.07.2017 г. на територията на област Велико Търново функционират 48 регистрирани открити басейна, които отговарят на изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.). Един открит басейн не е в готовност за експлоатация – откритият басейн в хотелски комплекс „Загорие“ на фирма „Нова Кем” ООД (поради извършващи се в комплекса ремонтни дейности).
         В изпълнение разпоредбата на чл. 33 (4) от Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка и предписанията на РЗИ – Велико Търново фирмите, експлоатиращи басейните организират контрол върху качествата на водата в тях. Резултатите от проведения лабораторен контрол показват, че водата в плувните басейни се обеззаразява ефективно и е с качества, осигуряващи епидемиологичната й безопасност.

(публикувано на 18.07.2017 г.)


 

         Към 24.07.2017 г. на територията на област Велико Търново функционират 50 регистрирани открити басейна, които отговарят на изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.), от които 2 са новорегистрирани (на фирма „Кримапласт“ ЕООД в местността „Манастирски трап“, град Свищов и на фирма „Хайлендър“ ЕООД в село Ресен).
         Един открит басейн не е в готовност за експлоатация – откритият басейн в хотелски комплекс „Загорие“ на фирма „Нова Кем” ООД (поради извършващи се в комплекса ремонтни дейности).
         В изпълнение разпоредбата на чл. 33 (4) от Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка и предписанията на РЗИ – Велико Търново фирмите, експлоатиращи басейните организират контрол върху качествата на водата в тях. Резултатите от проведения лабораторен контрол показват, че водата в плувните басейни се обеззаразява ефективно и е с качества, осигуряващи епидемиологичната й безопасност.

(публикувано на 25.07.2017 г.)


         Към 31.07.2017 г. на територията на област Велико Търново функционират 50 регистрирани открити басейна, които отговарят на изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.).

(публикувано на 31.07.2017 г.)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за микроклимата в училищата на област Велико Търново

         На 13.01.2017 г. от служители на РЗИ – Велико Търново са проверени 6 училища на територията на общините: Горна Оряховица, Полски Тръмбеш и Велико Търново, които са обхванати и с измервания на параметрите на микроклимата.
         В училищата: ПГЕЕ „М. Ломоносов“ – гр. Г. Оряховица; ОУ „Отец Паисий“ – с. Писарево и ОУ „Климен Охридски“ – с. Драганово са извършени проверки (по постъпили сигнали) и измерени температури в класните стаи, отговарящи на нормата за зимния сезон (от 19° С до 25° С).
         При извършените проверки в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раданово и СУ „Ц. Церковски“ – гр. П. Тръмбеш са измерени температури над 21° С в класните стаи.
         В ОУ „Хр. Ботев“ – с. Ресен, община Велико Търново измерените температури варират от 21,8° С до 22° С, поради което е издадена заповед за възстановяване на учебните занятия, считано от 16.01.2017 г.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен (по сигнали и жалби) здравен контрол в детските и учебни заведения на територията на областта за спазване на нормативните изисквания, в това число и по осигуряването на оптимален температурен режим. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответни административнонаказателни мерки.

(публикувано на 13.01.2017 г.)


         На 12.01.2017 г. от служители на РЗИ – Велико Търново са извършени 7 проверки, при които с измервания на параметрите на микроклимата са обхванати общо 7 училища в градовете Велико Търново, Елена, Златарица и с. Ресен, община Велико Търново.
         Резултатите от проверките показват, че измерените температури в класните стаи отговарят на нормата – от 19° С до 25° С за зимния сезон, съгласно чл. 87 на Наредба №РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МРРБ (обн. ДВ, бр. 5/2016 г.) с изключение на:
         - ОУ „Хр. Ботев“ – с. Ресен – измерените температури варират от 14,7° С до 17° С. Издадена е Заповед за временно спиране на учебните занятия, считано от 08:00 ч. на 13.01.2017 г. до осигуряване на оптимален температурен режим в сградата на училището.
         Издадена е заповед за възстановяване на учебните занятия от 13.01.2017 г. в Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново поради измерени температури, съответстващи на нормата.
         При извършените проверки (с измерване на температурата в класните стаи) в Спортно училище и ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново е установено, че предписаните мероприятия за осигуряване на оптимален температурен режим са изпълнени.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да извършва проверки в детските градини и училища на територията на областта за спазване на нормативните изисквания, в това число и по осигуряването на оптимален температурен режим. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответни административнонаказателни мерки.

(публикувано на 12.01.2017 г.)


         От 11.01.2017 г. във всички училища на територията на област Велико Търново са възстановени учебните занятия.
         От служители на РЗИ – Велико Търново на 11. 01.2017 г. са извършени 18 проверки, при които с измервания на параметрите на микроклимата са обхванати всички училища в град Велико Търново.
         Резултатите от проверките показват, че измерените температури в класните стаи отговарят на нормата – от 19° С до 25° С за зимния сезон, съгласно чл. 87 на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МРРБ (обн. ДВ, бр. 5/2016 г.) с изключение на:
         - Старопрестолна професионална гимназия по икономика – измерени температури варират от 14,9° С до 16,6° С. Издадена е Заповед за временно спиране на учебните занятия, считано от 08:00 ч. на 12.01.2017 г. до осигуряване на оптимален температурен режим в сградата на училището;
         - Спортно училище – в единични класни стаи са измерени температури до 17,6° С, за което е издадено предписание на РЗИ – Велико Търново за осигуряване на оптимален температурен режим в училището;
         - ОУ „П. Р. Славейков“ – в 3 класни стаи измерената температура варира от 16,1° С до 16,8° С, за което е издадено предписание на РЗИ – Велико Търново за осигуряване на оптимален температурен режим в училището;
         - ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” – в някои класни стаи и специализирани кабинети измерените температури са под нормата – 16,7° С. При добра организация от страна на ръководството на училището е възможно провеждането на учебни занятия в наличните свободни класни стаи, в които се поддържа необходимата температура.
         Събрана е информация от общинските администрации в 10-те общини на област Велико Търново относно температурния режим в учебните заведения. РЗИ – Велико Търново ще продължи да извършва проверки в детските градини и училища на територията и на останалите общини в областта за спазване на нормативните изисквания, в това число и по осигуряването на оптимален температурен режим.
         При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответни административнонаказателни мерки.

(публикувано на 11.01.2017 г.)
Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия

         Регламент (ЕС) №98/2013 е нова европейска законодателна уредба, с която се установяват хармонизирани правила на ниво Европейски съюз по отношение предлагането на пазара на химични вещества и смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества (т.н. прекурсори). Целта е да се ограничи достъпа на масовия потребител до прекурсорите на експлозиви и да се предотврати възможността за производство на взривни вещества в домашни условия.

         Публикуваната информация е предназначена за икономическите оператори (всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя продукти или услуги на пазара), задълженията на които при предоставянето на прекурсори е да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

         1. Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

         2. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица

         3. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица EN

         4. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“

         5. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“ EN

(публикувано на 19.01.2017 г.)

         Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества +359(02) 814 70 70
         http://www.gdbop.bg/bg/polezno

(публикувано на 07.09.2017 г.)
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 15.01.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 20 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 20 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 6, община Златарица –1, община Лясковец – 2, община Павликени – 1, община Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до директора на Поделение „Пътнически превози“ – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя „тетрахлоретен и трихлоретен“;
         в) заповеди – 2 бр. , от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

(публикувано на 16.01.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.12 – 15.12.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 3.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 17 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 15 случая (община Велико Търново – 4, община Горна Оряховица – 5, община Полски Тръмбеш –1, община Свищов – 1, община Стражица – 4);
         - КОЛИТИЕНТЕРИТ – 1 случай (община Павликени – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (община Велико Търново – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до изпълнителния директор на „Консорциум Агробизнес“ АД – с. Поликраище за извършване на допълнителни изпитвания на водата от ведомствената водоснабдителна система на „Консорциум Агробизнес“ АД по радиологични показатели;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.12.2017 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
                  - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 7.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 22 случая:
                  - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 22 случая (община В. Търново – 5, община Г. Оряховица – 8, община Златарица – 2, община Лясковец – 2, община Павликени – 2, община Свищов – 1, община Стражица –1 и община Сухиндол – 1);
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 23.11.2017 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 15.10.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – с. Майско, община Елена.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 15.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 11.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр. :
         - с. Недан – 1 проба по показател нитрати (53,5 mg/l);
         - с. Сломер – 1 проба по показател нитрати (61,3 mg/l);
         - с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (93,99 mg/l);
         - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (62,66 mg/l);
         - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (87,5 mg/l);
         - гр. Сухиндол – 1 проба по показател нитрати (106 mg/l);
         - „Домат” АД, с.Джулюница – 1 проба по показател нитрати (61,98 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 3.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 24 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 22 случая (община В. Търново – 11, община Г. Оряховица – 2, община Златарица – 1, община Лясковец – 4, община Павликени – 2, община П. Тръмбеш –1, община Свищов - 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (община Павликени – 1, община Свищов - 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 17.10.2017 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 15.08.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 16.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 13.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр. :
         - с. Патреш – 1 проба по показател нитрати (59,32 mg/l);
         - с. Д. Липница – 1 проба по показател нитрати (77,56 mg/l);
         - „Консорциум Агробизнес” АД, с. Поликраище – 1 проба по показател нитрати (57,24 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технические норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 1 бр.:
         - с. Драганово – местен водоизточник – селска чешма на пътя за с. Сушица – 1 проба по показатели нитрати 51,89 mg/l и коли титър (10 ml, Цитробактер).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 44 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 42 случая (община В. Търново – 12, община Г. Оряховица – 15, община Златарица – 1, община Лясковец – 4, община Павликени – 3, община П. Тръмбеш –5, община Стражица - 2);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (община П. Тръмбеш);
         - ШИГЕЛОЗА – 1 случай (община Елена).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 17.08.2017 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07 – 15.07.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 24.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 25.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр. :
         - с. Ст. Стамболово – 1 проба по показател нитрати (56,06 mg/l);
         - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (77,66 mg/l);
         - с. П. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,06 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 2.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
         - с. Страхилово – 1 проба по показател нитрати (53,02 mg/l).
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 28 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 24 случая (община В. Търново – 3, община Г. Оряховица – 12, община Елена – 2, община Лясковец – 2, община Павликени – 4, община П. Тръмбеш –1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 4 случая (община В. Търново).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.07.2017 г.)


 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 15.06.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 13.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 14.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 18 случая:
         - ГАСТРОЕНТЕРОКОЛИТИ – 14 случая (община В. Търново – 5, община Г. Оряховица – 4, община Павликени – 1, община П. Тръмбеш – 2, община Сухиндол – 1, община Стражица –1);
         - РОТАВИРУСЕН ЕНТЕРИТ – 1 случай (община В. Търново);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 3 случая (община Г. Оряховица).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 12 броя до управителите на 12 ведомствени водоснабдителни системи за обхващане с мониторинг на пълния обем радиологични показатели и на показателя бромати за зоните за водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр.30/2001 г.);
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.06.2017 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05 – 15.05.2017 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 24.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 21.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 12 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 10 случая (гр. В. Търново – 2, гр. Г. Оряховица – 3, гр. Лясковец – 3, гр. Павликени – 1, гр. Стражица –1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Лясковец – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 16.05.2017 г.)
Информация за дейността по държавния здравен контрол

         През месец октомври 2017 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 619 проверки в обекти с обществено предназначение, 34 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 14 предписания, 6 заповеди и 4 акта за установяване на административни нарушения.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 31.10.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
                  - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 22.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 18.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.:
                  - с. Недан – 1 проба по показател нитрати (53,5 mg/l);
                  - с. Сломер – 1 проба по показател нитрати (61,3 mg/l);
                  - с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (93,99 mg/l);
                  - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (62,66 mg/l);
                  - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (87,5 mg/l);
                  - гр. Сухиндол – 1 проба по показател нитрати (106 mg/l);
                  - „Домат“ АД, с. Джулюница – 1 проба по показател нитрати (61,98 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 5.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
                  - „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица – 1 проба по показател тетрахлоретен и трихлоретен (55,7 µg/l).
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 4.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.
                  - с. Овча могила – по показател общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 22°С (46 КОЕ/куб.см).
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 66 случая:
                  - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 19, гр. Дебелец – 1, с. Беляковец – 1, с. Водолей – 1, с. Леденик – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 8, гр. Д. Оряховица – 1, гр. Златарица – 2, с. Родина – 1, гр. Лясковец – 5, гр. Павликени – 2, с. Обединение – 1, с. П. Каравелово – 2, гр. Свищов – 1);
                  - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 6 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Д. Оряховица – 1, гр. Павликени – 1, гр. Свищов – 2, гр. Сухиндол - 1);
                  - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 5 случая (гр. В. Търново – 3, гр. Г. Оряховица – 1, с. Козловец - 1);
                  - САЛМОНЕЛОЗА – 4 случая (с. Присово – 2, гр. Г. Оряховица – 1, гр. Павликени - 1);
                  - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, с. Стамболово – 1);
                  - КОЛИЕНТЕРИТИ – 2 случая (гр. Павликени – 2).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
                  а) съставени актове – няма;
                  б) издадени предписания – 4 бр., от които: 1 – до ръководителя на Локомотивно депо към „БДЖ ПП“ ЕООД – Г. Оряховица за информиране на населението, ползващо питейна вода от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД относно забраната за ползването й, поради отклонение по показателя тетрахлоретен и трихлоретен и изясняване на причините довели до него и 3 – до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД – 1 предписание за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в зона на водоснабдяване Вардим и 2 – за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на вода, отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (за с. Александрово по микробиологични показатели, за с. Николаево по показателя манган и за с. Б. Сливово – по показателя желязо).
                  в) заповеди – 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, град Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и трихлоретен.

         През месец септември 2017 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 516 проверки в обекти с обществено предназначение, 16 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 11 предписания, 8 заповеди и 1 акт за установяване на административно нарушение.
         През периода 01.09 - 12.09.2017 г., по предварително уточнен с общинските администрации план-график, бяха извършени съвместни проверки във всички 90 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 31 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания.
         През отчетния период приключиха две планови тематични проверки:
         - за спазване изискванията и разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство при пуснатите на пазара козметични продукти с обявено съдържание на розово масло, розова вода, конкрет и абсолю;
         - проверка на басейни за обществено ползване, които използват минерална вода на територията на Великотърновска област.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09 – 30.09.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 20.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 21.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 9 бр.
         - с. Каранци – 1 проба по показател нитрати (116,88 mg/l);
         - с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (86,04 mg/l);
         - с. Лозен – 1 проба по показател нитрати (79,22 mg/l);
         - с. Камен – 1 проба по показател нитрати (87,02 mg/l);
         - с. Г. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (63,66 mg/l);
         - с. Н. Върбовка – 1 проба по показател нитрати (61,58 mg/l);
         - с. Червена – 1 проба по показател нитрати (72,52 mg/l);
         - с. Николаево – 1 проба по показател манган (87 µg/l);
         - с. Б. Сливово – 1 проба по показател желязо (278 µg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 78 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 58 случая (гр. В. Търново – 13, гр. Килифарево – 1, гр. Г. Оряховица – 12, с. Драганово – 2, гр. Елена – 3, гр. Лясковец – 3, с. Добри дял – 1, гр. Павликени – 7, с. Върбовка – 1, с. Мусина – 1, гр. П. Тръмбеш– 1, с. П. Каравелово – 1, с. Раданово – 1, с. Алеково – 1, с. Драгомирово – 1, с. Бряговица – 1, с. Камен – 4, с. Николаево – 1, с. Ц. извор – 1, с. Сушица – 2);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 12 случая (гр. В. Търново – 7, гр. Г. Оряховица – 1, гр. Елена – 1, с. Беброво – 1, гр. Павликени – 2);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 4 случая (гр. В. Търново – 3, гр. Г. Оряховица – 1,);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 4 случая (гр. В. Търново – 4).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец август 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 354 проверки в обекти с обществено предназначение, 40 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 18 предписания, 5 заповеди и 3 акта.
         През м. август на територията на област Велико Търново са функционирали общо 70 плувни басейна, от които 53 – открити и 17 – закрити. Във връзка със спазване на изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.) в откритите плувни басейни са извършени 49 проверки и са издадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на нормативните изисквания. Осъществени са 6 проверки в закрити плувни басейни и са издадени 2 заповеди за временно спиране на обектите от експлоатация за установени лоши резултати при анализ на взети проби вода от басейните.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 31.08.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 27.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 24.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:
         - с. Д. Липница – 1 проба по показател нитрати (77,56 mg/l);
         - с. Патреш – 1 проба по показател нитрати (59,32 mg/l);
         - „Консорциум Агробизнес” АД, с. Поликраище – 1 проба по показател нитрати (57,24 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 1 бр.
         - с. Драганово – местен водоизточник – селска чешма на пътя за с. Сушица – 1 проба по показатели нитрати 51,89 mg/l и коли титър (10 ml, Цитробактер).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 82 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 59 случая (гр. В. Търново – 16, с. Ветренци – 1, гр. Г. Оряховица – 20, Д. Оряховица – 2, гр. Елена – 2, с. Константин – 1, с. Сливовица – 1, гр. Лясковец – 4, с. Добри дял – 1, гр. Павликени – 1, с. Върбовка – 1, с. Масларево – 1, с. П. Каравелово – 1, с. Вързулица – 1, с. Климентово – 1, с. Хаджидимитрово – 1, с. Асеново – 1, с. Камен – 3);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 5 случая (гр. В. Търново – 3, гр. Дебелец – 1, гр. Горна Оряховица – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 13 случая (гр. В. Търново – 1, с. Шереметя – 1, с. Водолей – 1, гр. Елена – 1, гр. П. Тръмбеш – 9);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (гр. П. Тръмбеш – 1);
         - ШИГЕЛОЗА – 2 случая (с. Майско – 2);
         - КОЛИЕНТЕРИТИ – 2 случая (гр. Павликени – 1, с. Кесарево – 1);
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 брой до управителя на ВиК „Йовковци“ ООД относно предоставянe за разглеждане в РЗИ – Велико Търново не по-късно от 5 дни от тяхното постъпване в експлоатационното предприятие, на копия от протоколите с резултатите от извършените радиологични анализи на питейни води в изпълнение на съвместната мониторингова програма за 2017 г.
         в) заповеди – няма.

         През месец юли 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 538 проверки в обекти с обществено предназначение, 14 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето и са издадени 17 предписания.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване - няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 31.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 27.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:
         - с. Стефан Стамболово – 1 проба по показател нитрати (56,06 mg/l);
         - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (77,66 mg/l);
         - с. Полски Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,06 mg/l);
         - „Болкан Фроузен Фуус” ООД, с. Джулюница – 1 проба по показател нитрати (54,78 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 2.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
         - с. Страхилово – 1 проба по показател нитрати (53,02 mg/l);
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 6.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 6 бр.
         - с. Поликраище – местен водоизточник „Селската чешма”– 1 проба по показатели нитрати 118,6 mg/l и коли титър (10 ml, Клебсиела);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Чуруковец”– 1 проба по показател коли титър (30 ml, Цитробактер);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Трапа”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Старата чешма”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Хаджииванчевата чешма”– 1 проба по показател коли титър (10 ml Клебсиела);
         - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Ентеробактер).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 73 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 59 случая (гр. В. Търново – 12, гр. Дебелец – 1, с. Пчелище – 1, с. Церова кория –1, гр.Г.Оряховица – 18, гр.Д. Оряховица – 4, с. Писарево – 1, с. Поликраище – 2, с. Първомайци – 4, с. Майско – 1, гр. Лясковец – 2, с. Джулюница – 2, с. Драгижево – 1, гр. Павликени – 2, гр. Бяла черква – 1, с. Долна Липница – 1, с. Патреш – 1, с. Михалци – 1, с. Върбовка – 1, с. Павел – 1, с. Овча могила – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (гр. Горна Оряховица– 1, Константин – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 7 случая (гр. В. Търново – 5, гр. Елена – 1, гр. Свищов –1);
         - КОЛИЕНТЕРИТИ – 1 случай (гр. Д. Оряховица – 1);
         - ВИРУСНИ ХЕПАТИТ ТИП А – 3 случая (гр. В. Търново – 2, с. Морава – 1);
         - ОВП – 1 случай (гр. В. Търново – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец юни 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 507 проверки в обекти с обществено предназначение, 34 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 47 предписания и 5 заповеди и съставени 5 акта.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 23.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 22.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
- „Хайпро България” ООД, гр. Павликени – 1 проба по показател нитрати (84,66 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 56 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 31 случая (гр. В. Търново – 5, с. Шереметя – 1, гр. Г. Оряховица – 8 , Д. Оряховица – 1, с. Драганово – 2, с. Крушето – 1, с. Горски Долен Тръмбеш – 1, с. Константин – 2, с. Горско Ново село – 2, гр. Павликени – 1, с. Петко Каравелово – 1, с. Каранци – 1, с. Раданово – 1, гр. Стражица – 1, с. Камен – 1, гр. Сухиндол – 2);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 8 случая (с. Горски Долен Тръмбеш – 1, с. Правда – 1, с. Драганово – 1, с. Беброво – 1, с. Константин – 1, гр. Златарица – 1, гр. Свищов – 1, с. Царски извор – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ – 3 случая (с. Пчелище – 1, с. Драгижево – 1, с. Мерданя – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 13 случая (гр. В. Търново – 7, с. Вонеща вода – 1, с. Леденик – 1, гр. Горна Оряховица – 1, с. Поликраище – 2, с. Първомайци –1);
         - КОЛИЕНТЕРИТИ – 1 случай (с. Михалци – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 12 броя до управителите на 12 ведомствени водоснабдителни системи за обхващане с мониторинг на пълния обем радиологични показатели и на показателя бромати за зоните за водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр.30/2001 г.);
         в) заповеди – няма.

         През месец май 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 681 проверки в обекти с обществено предназначение, 36 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 53 предписания и 3 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 35.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 30.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 4.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 5.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 5 бр.:
         - гр. Велико Търново – местен водоизточник – чешма на ул. „Гурко” срещу №№36-40 – 1 проба по показатели нитрати 55,96 mg/l и коли титър (10 ml, Клебсиела окситока);
         - гр. Велико Търново – местен водоизточник – чешма на ул. „Гурко” срещу №88– 1 проба по показатели нитрати 56,76 mg/l и коли титър (10 ml, Клебсиела окситока);
         - гр. Велико Търново – местен водоизточник – чешма на ул. „Гурко” между №№103-105– 1 проба по показатели нитрати 54,5 mg/l и коли титър (10 ml, Клебсиела окситока);
         - гр. Велико Търново – местен водоизточник – чешма край пътя в местност „Ксилифор“ – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
         - гр. Велико Търново – местен водоизточник – чешма край езерото в местност „Ксилифор“ – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 43 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 30 случая (гр. В. Търново – 2, с. Малък чифлик – 1, с. Ново село – 1, гр. Г. Оряховица – 11 , Д. Оряховица – 1, гр. Елена – 1, с. Каменари – 1, с. Горско ново село – 1, гр. Лясковец – 2, с. Добри дял – 1, гр. Бяла черква – 1, с. Недан – 1, гр. Полски Тръмбеш – 1, с. Страхилово – 2, гр. Стражица – 2, с. Кесарево – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 5 случая (гр. В. Търново – 2, гр. Г. Оряховица – 1, с. Правда – 1, гр. Златарица – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ – 1 случай (гр. Г. Оряховица – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 7 случая (гр. В. Търново – 4, с. Беляковец – 1, с. Поликраище – 2).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 3 бр. от които: 2 до управителя на ВиК „Йовковци“ ООД, за обхващане през 2017 г. с пълния обем показатели от периодичния мониторинг на всички зони на водоснабдяване, обслужвани от дружеството, както и извършване на ремонтни дейности водоснабдителните съоръжения в село Хаджидимитрово; 1 бр. до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи „ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 5 бр. местни водоизточници – чешми в град Велико Търново;
         в) заповеди – няма.

         През месец април 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 335 проверки в обекти с обществено предназначение и 57 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето; издадени са 9 предписания и 1 заповед. През месец април започнаха съвместните проверки на РЗИ – Велико Търново с водоснабдителните организации относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ през 2017 г. – проверени са 113 обекта.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 31.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 24.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.:
         - с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (107,6 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Горна Студена – 1 проба по показател нитрати (79,92 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (64,54 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Овча могила – 1 проба по показател нитрати (58,32 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (70,76 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Камен – 1 проба по показател нитрати (62,38 mg/l), при норма 50 mg/l;
         - с. Лозен – 1 проба по показател нитрати (60,9 mg/l), при норма 50 mg/l.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 3.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
         - с. Деляновци – 1 проба по показател нитрати (64,94 mg/l), при норма 50 mg/l.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 7.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 7 бр.:
         - с. Поликраище – местен водоизточник „Селската чешма” – 1 проба по показател нитрати – 131,1 mg/l, при норма 45 mg/l;
         - с. Писарево – местен водоизточник „Селската чешма” – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер), при норма над 30 ml;
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Чуруковец”– 1 проба по показател коли титър (30 ml, Цитробактер), при норма над 30 ml;
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Трапа”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер), при норма над 30 ml;
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Старата чешма”– 1 проба по показател коли титър (20 ml, Клебсиела), при норма над 30 ml;
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Хаджииванчевата чешма” – 1 проба по показател коли титър (30 ml Клебсиела), при норма над 30 ml;
         - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер), при норма над 30 ml.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 63 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 49 случая (гр. В. Търново – 16, с. Беляковец – 1, с. Водолей – 2, с. Дичин – 1, гр. Килифарево – 1, с. Шемшево – 1, гр. Г. Оряховица – 6, Д. Оряховица – 3, с. Драганово – 1, с. Беброво – 1, с. Константин – 1, с. Майско – 1, гр. Лясковец – 5, гр. Павликени – 2, с. Карайсен – 1, с. Петко Каравелово – 2, гр. Стражица – 1, с. Камен – 2, с. Ново Градище – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 13 случая (гр. В. Търново – 5, гр. Г. Оряховица – 3, с. Върбица – 1, с. Росно – 1, гр. Лясковец – 1, с. Петко Каравелово – 1, с. Камен – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ – 1 случай (гр. В. Търново – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи „ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 3 бр. местни водоизточници – чешми в град Горна Оряховица;
         в) заповеди – няма.

         През месец март 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 368 проверки в обекти с обществено предназначение, 61 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 23 предписания и 4 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 19.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 16.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.:
         - с. Ст. Стамболово – 1 проба по показател нитрати (57,04 mg/l);
         - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (73,7 mg/l);
         - с. Орловец – 1 проба по показател нитрати (53,7 mg/l);
         - с. П. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (58,92 mg/l);
         - с. Совата – 1 проба по показател нитрати (56,46 mg/l);
         - с. Каранци – 1 проба по показател нитрати (111,1 mg/l);
         - „Ловико Лозари” EАД, гр. Сухиндол – 1 проба по показател нитрати (70,94 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
         - с. Батак – 1 проба по показател нитрати (52,8 mg/l).
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 3.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:
         - минерален водоизточник каптиран естествен извор (КЕИ) – 1 проба по показатели мезофилни аеробни микроорганизми при 220С (30 КОЕ/сm3) и колиформи (79/50).
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 47 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 30 случая (гр. В. Търново – 11, гр. Дебелец – 1, гр. Г. Оряховица – 6 , Д. Оряховица – 1, с. Върбица – 1, с. Писарево – 1, гр. Златарица – 1, с. Родина – 1, гр. Лясковец – 2, с. Козаревец – 1, гр. Павликени – 1, с. Димча – 1, с. Николаево – 1, с. Лозен – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 12 случая (гр. В. Търново – 4, гр. Дебелец – 1, с. Присово – 1, гр. Елена – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 1, с. Михалци – 1, гр. П. Тръмбеш – 1, с. Раданово – 1);
         - КОЛИЕНТЕРИТИ – 1 случай (с. Петко Каравелово – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 2 случая (с. Димча – 1, с. Каранци – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, с. Джулюница – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец февруари 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 216 проверки в обекти с обществено предназначение, 78 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 15 предписания и 4 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 29.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 33.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:
         - с. Стрелец – 1 проба по показател нитрати (51,15 mg/l);
         - с. Никюп – 1 проба по показател нитрати (61,3 mg/l);
         - с. Вързулица – 1 проба по показател нитрати (76,56 mg/l);
         - с. Страхилово – 1 проба по показател нитрати (59,4 mg/l);
         - „Консорциум Агробизнес” АД, с. Поликраище – 1 проба по показател нитрати (77,36 mg/l);
         - „БДЖ - ПП” ЕООД – Локомотивно депо, гр. Г. Оряховица – 1 проба по показател нитрати (64,64 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 23 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 15 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Г. Оряховица – 2, гр. Д. Оряховица – 1, с. Драганово – 1, с. Поликраище – 1, Горско Ново село – 1, с. Родина – 1, гр. Лясковец – 3, с. Батак – 1, с. Стамболово – 1, гр. П. Тръмбеш – 1, с. Куцина – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 5 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Г. Оряховица – 2, гр. Елена – 1, с. Раданово – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (гр. Стражица – 1);
         - КОЛИЕНТЕРИТИ – 1 случай (с. Раданово – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (с. Раданово – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец януари 2017 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 72 проверки в обекти с обществено предназначение, 41 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 2 предписания и 3 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2017 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         - община Елена: с. Майско.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 4.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 25 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 17 случая (гр. В. Търново – 7, гр. Г. Оряховица – 2, с. Поликраище – 1, с. Крушето – 1, гр. Елена – 1, гр. Златарица – 2, гр. Лясковец – 1, с. Сушица – 1, гр. Сухиндол – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (с. Поликраище – 1, гр. Павликени – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 6 случая (с. Раданово – 6).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.
На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони


         В ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
         Промените, с които трябва да са запознати работещите в цитираните обекти, са следните:
         - Предварителните и периодичните прегледи, освен от общо-практикуващ лекар (ОПЛ), може да се извършват и от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;
         - Всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождение на обекта, в който ще работи лицето, или по постоянния му адрес, след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания, т.е. не е необходимо представяне на удостоверение за настоящ адрес;
         - Заявление за услугата по заверяване и вписване в регистъра на ЛЗК (приложение №1а към чл. 4 ал. 4) може да бъде подадено на място в РЗИ или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверената ЛЗК може да бъде получена на място в РЗИ, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор;
         - Периодичните медицински прегледи и изследвания се извършват веднъж годишно от датата на проведения първоначален преглед.
         Цитираните текстове от Наредбата влизат в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

(публикувано на 03.11.2017 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЕКТИ, ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

         В Държавен вестник брой 82 от 26.10.2012 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм.), което влиза в сила от деня на обнародването.
         Към предварителните медицински прегледи (преди постъпване на работа) и периодичните медицински прегледи (веднъж годишно) се предвиждат допълнително следните изследвания:
         - туберкулинов кожен тест на Манту за всички работещи в изброените по-горе обекти
         - бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство за работещите в изброените по-горе обекти, с изключение на бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
         Стойността на услугата за изследванията в РЗИ – Велико Търново, изискващи се от Наредба №15 от 2006 г., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ бр. 83 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 81 от 2012 г.), е както следва:
         - за бактериологично изследване – 15 лв.
         - за паразитологично изследване – 11 лв.

 
РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪДЪРЖАЩИ nimesulide

         Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) разпространи информация относно риска от чернодробни увреждания по време на лечение с лекарствени продукти съдържащи nimesulide.
         С оглед намаляването му, Европейската комисия одобрява мерките за минимизиране на риска, предложени от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHМP) на Европейската агенция по лекарствата като препоръчва:
                  - лекарствени продукти съдържащи nimesulide, трябва да се предписват само след внимателна преценка на общия риск за отделния пациент;
                  -лекарствени продукти съдържащи nimesulide, да се отпускат на пациенти само срещу представяне на рецепта, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
                  - максималната продължителност на един курс на лечение да е 15 дни;
                  - да не се отпускат на пациенти с повишена температура и/или грипо-подобни симптоми, а при появата на такива лечението да бъде преустановено.
         Лекарствени продукти съдържащи nimesulide са: Амеолин, Аулин, Биолин, Енетра, Кокстрал, Нимед, Нимезил, Олгон.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        В бр. 106 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.). Съгласно промените в наредбата, всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи. Заверяването на ЛЗК се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.
        Личните здравни книжки, издадени преди влизане в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по гореописания ред, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.
        Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 година.
        Уведомяваме всички заинтересовани, че заверката и регистрацията на ЛЗК на лицата, работещи в посочените в наредбата обекти, с настоящ адрес на територията на област Велико Търново, ще се извършва в Приемния офис на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, в редовното работно време от 8³º до 17ºº часа. Лице за контакт – Стоян Стефанов, тел. 062/ 614 331.