A- A+

 

На вниманието на лечебните заведения: Годишно отчитане през 2018 г.

 

(публикувано на 03.01.2018 г.)




На вниманието на медицинските специалисти

       Уведомяваме Ви, че са настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК.
       В ДВ бр. 62 от 27 юли 2018 г. са публикувани промени в Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
       В ДВ бр. 64 от 3 август 2018 г. с Постановление №152 от 26 юли 2018 г. на Министерския съвет е изменена и допълнена Наредбата за медицинската експертиза.

(публикувано на 08.08.2018 г.)




На вниманието на ОПЛ

       Във връзка с дадени в писмо (изх. № 16-00-43/12.07.2017 г.) на Министерството на здравеопазването указания относно издаването на медицински бележки на ученици, на 21.07.2017 г. в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново беше проведена среща с началника на Регионалното управление на образованието(РУО) – инж. Р. Личева и зам.-председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Велико Търново – д-р Кр. Шишманов. На срещата бяха обсъдени практически въпроси, свързани с издаването на медицински бележки на учениците и изразено задоволство от създаденото добро взаимодействие между институциите.
       Обсъден беше и разработения от РУО – Велико Търново проект за Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари, включваща механизми за взаимно информиране и връзка при възникнали ситуации (инциденти с ученици, насилие над тях, здравословни проблеми).

(публикувано на 24.07.2017 г.)




На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения

(публикувано на 23.06.2017 г.)




На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ!

       На основание Указание за прилагане на разпоредбите на чл. 81 от Закона за лечебните заведения, изпратено с писмо изх. № 16-00-21/14.04.2016 г. на Министерство на здравеопазването Ви уведомяваме, че за издаване на становища е необходимо да подадете заявление по образец (за индивидуални практики) или заявление по образец (за групови практики, ДКЦ, медицински центрове, лаборатории) с приложени становище от основния работодател и график за работа в извънболничната помощ не по-малко от 10 часа седмично.




На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани

(публикувано на 14.04.2016 г.)




График за работа на 28.03.2016 г. на дежурни кабинети за обслужване за задължително здравноосигурени лица в случаите, когато избраните от тях лечебни заведения/лекари за първична извънболнична медицинска помощ са в невъзможност да осигурят обслужването им

       На основание т. 3 от Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-89/25.03.2016 г., във връзка с необходимостта от гарантиране здравето на българските граждани и непрекъснатостта на диагностично-лечебния процес в извънболничната и болнична помощ, РЗИ- Велико Търново обявява следния график на дежурните кабинети в област В. Търново на 28.03.2016 г.

       1. Велико Търново, ул. „Марно поле“ 21 – кабинети 203, 206, 112 от 8:00 до 13:00 часа и кабинет 117 от 13:00 до 18:00 часа
       2. Горна Оряховица, ДКЦ I (В МБАЛ Г. Оряховица) - от 8:00 до 18:00 часа
       3. Павликени – дежурен кабинет в МЦ „Медиана“ - от 8:00 до 19:00 часа
       4. Свищов – протест на работните места.




На вниманието на лечебните заведения!

       Във връзка с годишното отчитане на дейностите в здравеопазването формуляри на статистическите отчети ще ви бъдат изпратени в най-скоро време. Бланки можете да намерите и на електронен адрес:
       http://ncphp.government.bg/otchetna-dt/1338-spisak-forms-2.html

       Указания за математически и логически контрол на отчетите




На вниманието на лекарите, предписващи специални рецептурни бланки!

       Уважаеми колеги,

       На 02.09.2015 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
       С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.
       Веществото кокаин се прехвърля от Списък II - „Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ в Списък I.
       В Списък III – „Рискови вещества“, се включват 2 нови вещества – зопиклон и цинолазепам.
       Постановлението на Министерския съвет предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества „Зопиклон“ и „Цинолазепам“ и търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“ и „Цинолазепам“, да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
       Постановлението е обнародвано в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г. и ще влезе в сила три дни след тази дата.
       Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия




НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

       От 17 февруари 2015 г. влиза в сила Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

 




СЪОБЩЕНИЕ

       От 20 април 2015 година заседанията на ТЕЛК към МОБАЛ гр.Велико Търново ще се извършват в Стара болница в гр.Велико Търново (новата сграда вдясно, 1 етаж)




ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ


        Започна отчетна кампания 2014 г.

        Публикуваме годишните медико-статистически отчети за лечебните заведения за извънболнична помощ, като всички ДКЦ, МЦ, СМДЛ и СМТЛ попълват и ЕЛЕКТРОНЕН ОТЧЕТ "З - Здравно заведение" на НСИ касаещ персонала в съответното лечебно заведение.

        Отчетните форми могат да бъдат изтеглени от: тук


        Попълненият екземпляр на отчета се представя на хартиен носител и се изпраща на e-mail: msii@rzi-vt.org




Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове




НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

        Във връзка с автоматичното прехвърляне на национален спешен телефон 150 към единен национален номер за спешни повиквания тел. 112 и писмо с изх. №16-00-127/11.10.2011г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме следното:
        Служебната комуникация между ЦСМП и лечебните заведения след 01.10.2011 г. следва да се осъществяват на служебните външни телефони на ЦСМП, изброени по-долу, като не се допуска използването на тел. 150 за служебни цели.
        ЦСМП Велико Търново: 062 600 055; 0895 552 852
        ФСМП Горна Оряховица: 0895 552 853
        ФСМП Свищов: 0895 552 854
        ФСМП Елена: 0895 552 856
        ФСМП Полски Тръмбеш: 0895 552 857
        ФСМП Павликени: 0610 5 21 07; 0895 552 858
        ФСМП Стражица: 06161 25 24; 0895 552 859