A- A+

Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки

предмет на режима

орган по издаването на актове във връзка с режима

срок на действие

лични здравни книжки

Директор


безсрочен

Административни звена, обслужващи издаването на актовете във връзка с режима

• Дирекция "Здравен контрол", Отдел "Здравно-техническа експертиза"
лице за контакт: д-р Мариана Баръмова
телефон: 062/614302
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 9.30 ч., от 16.00 до 17.00 ч.

• Дирекция "Надзор на заразните болести"
лице за контакт: д-р Веска Войчева
телефон: 062/614327
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" №23
приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 9.30 ч., от 16.00 до 17.00 ч.

Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката

• Дирекция "Здравен контрол", Отдел "Здравно-техническа експертиза", приемен офис
лице за контакт: Стоян Стефанов
телефони: 062/614-331
адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Нормативна уредба: Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Процедура

       Съгласно Наредба № 15 на МЗ от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ бр. 57/ 2006 г.) всички новоиздадени лични здравни книжки се заверяват в РИОКОЗ – Велико Търново.
       1. Заверяването се извършва в приемния офис на РИОКОЗ – Велико Търново.
       2. За целта е необходимо да се представи документ за самоличност на съответното лице.
       3. Заверката се извършва чрез поставяне на печата на РИОКОЗ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.
       4. След заверяването на личните здравни книжки ежедневно в създадения електронен регистър в РИОКОЗ – Велико Търново се отбелязват всички необходими данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на общопрактикуващия лекар, издал заключението за постъпване на работа, дата на поредната заверка в РИОКОЗ.

       Срок за заверка на лична здравна книжка - незабавно.

Такси за издаване на актове във връзка с режима

        За заверка на лична здравна книжка се събира такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето (Д.в. бр. 83/2007 г.).